«تحقیقات مالی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریت مالی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

 

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 4، 1399 

3. ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

صفحه 496-520

10.22059/frj.2020.296177.1006981

رامین قربانی؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ محمدحسین قائمی؛ حمید عزیزمحمدلو


4. بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

صفحه 521-541

10.22059/frj.2020.293198.1006957

مرتضی طالبی؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ مهدی سعیدی کوشا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
1024-8153
شاپا الکترونیکی
2423-5377