«تحقیقات مالی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریت مالی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شماره جاری: دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 321-492 

2. مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران

صفحه 348-363

رضا عیوضلو؛ سعید اسلامی بیدگلی؛ امیررضا خورسندی آشتیانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
1024-8153
شاپا الکترونیکی
2423-5377