«تحقیقات مالی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریت مالی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

 

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 3، 1399 

5. بررسی رفتار توده‌ای در بورس اوراق بهادار تهران با مدل چیانگ و ژنگ

صفحه 388-407

10.22059/frj.2020.292714.1006951

حامد وارث؛ حمیدرضا آرین؛ بنیامین آریانایکتا؛ محمدجواد بناءزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
1024-8153
شاپا الکترونیکی
2423-5377