«تحقیقات مالی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریت مالی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت مالی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شماره جاری: دوره 22، شماره 2، 1399 

3. مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت‌های نوپا با بهره‌گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی

صفحه 182-205

سید مجید شریعت پناهی؛ میثم امیری؛ جعفر باباجانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ الهام خلیلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
1024-8153
شاپا الکترونیکی
2423-5377