فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (JFR) - نمایه نویسندگان