فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (FRJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله