فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (JFR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله