اهداف و چشم انداز

حوزه­ های فعالیت نشریه تحقیقات مالی

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

مالی اسلامی (Islamic Finance)

1

ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی

Islamic Financial Instruments

2

بازارهای مالی اسلامی

Islamic Financial Markets

3

بانکداری اسلامی

Islamic Banking

4

بیمه اسلامی

Takaful

مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی (Corporate Finance)

5

بودجه‌بندی سرمایه‌ای؛ دارایی‌های ثابت و موجودی کالا؛

Capital Budgeting; Fixed Asset and Inventory Studies;

6

سیاست‌های مالی؛ مدیریت ریسک مالی؛ سلختار مالکیت و سرمایه؛ ارزش شرکت؛ سرقفلی

Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill

7

ورشکستگی؛ درماندگی مالی

Bankruptcy; Financial Distress

8

ادغام؛ تملک؛ تجدید ساختار؛ حاکمیت شرکتی

Mergers; Acquisitions; Restructuring; Corporate Governance

9

سیاست‌های تقسیم سود

Payout Policy

10

سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

11

افزایش سرمایه؛ اجاره؛ هزینه سرمایه

Capital Raising; Leasing; Cost of Capital

12

مدیریت مالی کوتاه مدت

Short Term Financial Management

13

مالی رفتاری

Behavioral Finance

14

ارزیابی عملکرد مالی شرک‍ت‌ها؛ عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها

Financial Performance Appraisal; Determinant Factors of Financial Performance

سرمایه‌گذاری (Investments)

15

انتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی

Portfolio Choice; Investment Decisions; Asset Allocation Decisions

16

قیمت‌گذاری دارایی

Asset Pricing

17

کارایی بازار؛ مطالعات رخدادی

Market Efficiency; Event Studies

18

پیش‌بینی و شبیه‌سازی قیمت و بازده

Return and Price Forecasting and Simulation

19

سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

20

مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی

Active Portfolio Management; Trading Strategies; Algorithmic Trading

21

مالی رفتاری

Behavioral Finance

22

ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌ها

Investment Valuation

23

ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری؛ عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها

Investment Performance Appraisal; Determinant Factors of Investment Performance

بازارها و نهادهای مالی (Financial Markets and Institutions)

24

بانک‌ها؛ سایر موسسات سپرده‌پذیر؛ تامین مالی خرد؛ اوراق رهنی

Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance; Mortgages

25

محصولات بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه

Insurance Products and Insurance Companies

26

ابزارهای مالی؛ سرمایه‌گذاران حقوقی؛ سرمایه‌گذاران حقیقی

Financial Instruments; Institutional Investors; Individual Investors

27

شرکت‌های تامین سرمایه؛ سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر؛ موسسات رتبه‌بندی؛ شرکت‌های سرمایه‌گذاری

Investment Banking; Venture Capital; Brokerage; Ratings Agencies; Investment Companies

28

سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

29

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ صندوق‌های پوششی؛ صندوق‌های بازنشستگی

Mutual Funds; Hedge Funds; Pension Funds

30

شرکت‌های لیزینگ

Leasing Companies

مهندسی مالی (Financial Engineering)

31

اختیار معامله

Options

32

پیمان‌ها و قراردادهای آتی

Forwards and Futures

33

قراردادهای تاخت

Swaps

34

مشتقه‌های پیچیده

Exotic Options

35

تامین مالی ساختار یافته

Structured Finance

36

مشتقه‌های اعتباری

Credit Derivatives

37

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها؛ اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها

Securitization; Asset Backed Securities

مدیریت ریسک (Risk Management)

38

ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها

Market Risk; Interest Rate Risk; Foreign Exchange Risk; Stock Price Risk; Commodities Price Risk

39

ریسک اعتباری؛ رتبه‌بندی اعتباری؛ امتیاز‌بندی اعتباری

Credit Risk; Credit Rating; Credit Scoring

40

ریسک نقدینگی؛ مدیریت دارایی-بدهی

Liquidity Risk; Asset-Liability Management

41

ریسک عملیاتی؛ ریسک شهرت؛ ریسک استراتژیک؛ ریسک تطبیق: ریسک حقوقی

Operational Risk; Reputational Risk; Strategic Risk; Compliance Risk; Legal Risk

42

ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکت

Risk Management Structure and Corporate Governance

43

ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک؛ تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک؛ قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک

Risk Based Performance Appraisal; Risk Based Asset Allocation; Risk Based Pricing

مستغلات (Real Estate)

44

تامین مالی و سرمایه‌گذاری مستغلات

Real Estate Finance and Investment

45

ارزیابی مستغلات

Real Estate Valuation

46

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مستغلات

Real Estate Investment Trust

حقوق مالی (Financial Law)

47

حقوق مالی در بازار سرمایه

Financial Law in Capital Markets

48

حقوق مالی در بازار پول

Financial Law in Money Markets

49

حقوق مالی قراردادها

Financial Law in Contracts

اقتصاد سنجی مالی و روش‌های کمّی (Financial Econometrics and Quantitative Methods)

50

مدل‌های سری زمانی

Time-Series Models

51

مدل‌های با داده‌های پانل

Models with Panel Data

52

مدل‌های سوئیچینگ

Switching Models

53

مدل‌های رگرسیون

Regression Models

54

شبکه‌های عصبی؛ یادگیری ماشینی و موضوعات مرتبط؛ سایر مدل‌های داده‌کاوی

Neural Networks, Machine Learning and Related Topics; Other Data Mining Models

55

روش‌های پیش‌بینی؛ روش‌های شبیه‌سازی

Forecasting Methods; Simulation Methods

56

تکنیک‌های بهینه‌سازی؛ تحلیل‌های پویا

Optimization Techniques; Dynamic Analysis

57

تئوری بازی‌ها

Game Theory

58

روش‌های پژوهش عملیاتی

Operational Research Methods

59

ریزساختارهای بازار

Market Micro Structures

مالی بین‌المللی (International Finance)

60

بازارهای مالی بین‌المللی

International Financial Markets

61

مدیریت مالی بین‌المللی

International Corporate Finance

62

سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی

International Finance and Investment

63

بانکداری بین‌المللی

International Banking