فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (JFR) - اخبار و اعلانات