دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 591-752