دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 591-752 
4. طراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی

صفحه 653-674

10.22059/jfr.2017.60115

محمدجواد سلیمی؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ شیوا قاسم پور