بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‎شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران فردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران، خطاهای ادراکی است که در زمان خرید و فروش سهام بر فرایند تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خطاهای ادراکی و میزان آن بر فرایند تصمیمات سرمایه‌گذاران است. برای دستیابی به این هدف، بـه روش تصـادفی 300 نفر از سرمایه‌گذاران بـورس اوراق بهـادار تهـران برای نمونـه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع و جمع‎‎آوری پرسشنامه‎ها به‎دست آمده‎اند. بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملی، تلاش شد صـحت فرضـیه‌هـا آزمـون شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران تأثیر می‎گذارند. به بیان دیگر، فرضیه‎های پژوهش تأیید شدند و مشخص شد بین خطاهای ادراکی و تصمیم‎های سرمایه‎گذاری رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد، فرایند تصمیم‎گیری در سرمایه‎گذاران از خطای نمایندگی 19 درصد، خطای اعتماد بیش از حد 31 درصد و خطای حالت روحی 29 درصد تأثیر می‌پذیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the influence of psychological factors with orientation perceptual errors on Decision making process of individual investors

نویسندگان [English]

  • Yousef Moshtaghi 1
  • Nasser Yazdani 2
1
2
چکیده [English]

Perceptual errors is an important factor for investors in financial decisions that affect their decisions when dealing on the stock. The aim of this study is to identify errors common perception among investors and its impact on their investment decisions. For this purpose, 300 person were randomly selected for samplefrom investors Tehran Stock Exchange. The data was collected using a questionnaire. Truth hypotheses were tested using factor analysis. The findings indicate that cognitive errors influence on investment decisions. The results showed that Representativeness error 19 percent, error overconfidence 31 percent and 29 percent state error morale impact on investment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision-making
  • conceptual error
  • Investment
  • Behavioral finance
Arnott, D. (2006). Cognitive biases and decision support systems development: a design science approach. Information System Journal, 16(1), 55-78.
Baker, H. K., Nofsinger, J. R. (2002). Psychological biases of investors. Financial Services Review, 11, 97-116.
Boussaidi, R. (2013). Representativeness Heuristic, Investor Sentiment and Overreaction to Accounting Earnings: The Case of the Tunisian Stock Market. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 9-21.
Broihanne, M. H., Merli, M., Roger, P. (2014). Overconfidence, risk perception and the risk-taking behavior of finance professionals. Finance Research Letters, 11(2), 64-73.
Chan, F., Wang, D., Vertinsky, I. (2003). Mood in foreign exchange trading: cognitive processes and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 91(2), 322-338.
Chen, G., Kenneth, A. K., Nofsinger, J. R., Rui, O. M. (2007). Trading performance, disposition effect, overconfidence, representative bias, and experience of emerging market investors. Journal of Behavioral Decision Making, 20(4), 425-451.
Fallah, S., Haghshenas, F., Afshar, F. (2012). Studing the effects of the locus of control on the perceptual errors in the decision making of the investors in the Tehran stock exchange. Investment knowledge, 1(3), 105 – 123.
Fallahpoor, S., Abdollahi, G. (2012). Determining and Prioritizing Behavior Biases of Investors in Tehran Stock Exchange Market: a Fuzzy AHP Approach. Journal of financial research, 13(31), 99-120. (in Persian)
Kahneman, D., Riepe, M. W. (1998). Aspects of investor psychology. Journal of Portfolio Management, 24(4), 52-65.
Kaustia, M., Rantapuska, E. (2015). Does mood affect trading behavior? Journal of Financial Markets, 15, 41-81.
Kenneth, A. K., Nofsinger, J. R. (2008). Behavioral finance in Asia, pacific. Basin Finance Journal, 16, 1–7.
Kordlouie, H., Dashti, N., Seifollahi, R. (2015). A comparative survey on behavioral factors on financial assets investment. Journal of Investment Knowledge, 4(15), 33-52. (in Persian)
Ngoc, L.B. (2014). Behavior pattern of individual investors in stock market. International Journal of Business and Management, 9(1), 1-17.
Rasol, S., Gholipour, A., Gholipour, F. (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Journal of financial research, 12(29), 41-58. (in Persian)
Rich, R., Oh, C. (2000). Rationality and use of information in policy decisions: a search for alternatives. Science Communication, 22(2), 173-211.
Sadi, R., Ghalibaf, H., Rostami, M., Gholipour, A., Gholipour, F. (2011). Behavioral finance: the explanation of investors’ personality and perceptual biases effects on financial decisions. International Journal of Economics and Finance, 3(5), 234-241.
Saeida, S., Bahlakeh, A., Mirzad, N., Tavassoly, T. (2014). A review of investors’ reaction to unexpected events in Tehran Stock Exchange. Journal of financial research, 17(1), 103-122. (in Persian)
Tehrani, R., Noorbakhsh, A. (2013). Investments analysis and management. Tehran: Negah Danesh. (in Persian)
Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199-214.
Tuyon, J., Ahmad, Z. (2016). Behavioural finance perspectives on Malaysian stock market efficiency. Borsa Istanbul Review, 16(1), 43-61.
Zacharakis, A. L., Shepherd, D. A. (2001). The nature of information and overconfidence on venture capitalists’ decision making. Journal of Business Venturing, 16(4), 311-332.