دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 201-390 
بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار

صفحه 331-346

10.22059/jfr.2016.59270

علی صالح آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عبادی