انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‎ریزی فرا آرمانی و برنامه‎ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‎یافته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پس از انتشار مقالۀ مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه­سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه­گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش‎های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینۀ سهام با استفاده از تکنیک­های نوین برنامه­ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه­ریزی فرا­ آرمانی (Meta-GP) و برنامه­ریزی آرمانی ترتیبی توسعه­یافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین به حداقل رساندن بتا و ریسک سهام شرکت‎ها برای تشکیل پرتفوی بهینه‎اند. در نهایت دو پرتفوی به‎دست آمده با مقدار بازدهی هر یک مقایسه شد. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهی کل پرتفوی در مدل برنامه‎ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‎یافته 678/21 درصد و در برنامه­ریزی فرا آرمانی 172/20 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Portfolio selection by means of Meta-goal programming and extended lexicograph goal programming approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi 1
  • Saeed Fallahpour 2
  • Mohammad Ahmadi Moghaddam 3
1 Associate Prof. of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. Student in of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Finding the best method to optimize Portfolio, has been found more value in investment management industry after publishing harry Markowitz’s article in 1952. It caused to find various new method related to portfolio of stock exchange. In this article, portfolio is optimized by two new model of Goal Programming, Meta-Goal Programming & Extended Lexicography Goal Programming. Our goal is to maximized the Rate of return & Liquidity, and minimize risk & beta of the stock in the models. This research has been done in Tehran exchange market. At the end, resulting values would be compared. The rate of return for ELGP model is 21/678% and for Meta-GP model is 20/178%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extended Lexicography Goal Programming
  • Portfolio optimization
  • Meta-Goal Programming
Abdelaziz, F. B., Aouni, B. & El Fayedh, R. (2007). Multi-objective stochastic programming for portfolio selection. European Journal of Operational Research, 177(3), 1811-1823.
Aouni, B., Colapinto, C. & La Torre, D. (2014). Financial portfolio management through the goal programming model: Current state-of-the-art. European Journal of Operational Research, 234(2), 536-545.‏
Aouni, B., Colapinto, C. & La Torre, D. (2014). Financial portfolio management through the goal programming model: Current state-of-the-art. European Journal of Operational Research, 234(2), 536-545.
Azmi, R. & Tamiz, M. (2010). A review of goal programming for portfolio selection. In New Developments in Multiple Objective and Goal Programming (pp. 15-33). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Chang, C. T. (2011). Multi-choice goal programming with utility functions. European Journal of Operational Research, 215(2), 439-445.
Eslami Bigdeli, GH. & Saranj, A. (2008). Portfolio selection by mean of three criteria, average return, return variance and liquidity in exchange market. Analyze of accountant and auditor, 15(53), 3-16. (in Persian)
Firer, C., Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2012). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Higher Education.‏
Jones, D., & Tamiz, M. (2010). Practical goal programming (Vol. 141, No. 141). New York: Springer.
Karimian, N. & Abedzadeh, M. (2009). Portfolio selection by mean of  Min-max goal programming. Financial engineering and security management, 3(12), 1-15. (in Persian)
Kritzman, M. (2003). The portable financial analyst: what practitioners need to know, 2nd edn, New York: Wiley.
Markowitz Harry, M. (1959). Portfolio Selection Efficient Diversification of Investment. New York: John Wiley.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.‏
Momeni, M. (2013). New topics in Operation Research. Tehran: Ganje Shayegan. (in Persian)
Nabavi Chashmi, A. & Yusofi Karchangi, R. (2011). Portfolio selection by means of fuzzy goal programming. Financial engineering and security management, 2(9), 107-134. (in Persian)
Raei, R. & Talangi, A. (2004). Advanced investment management. Tehran, Samt.
(in Persian)
Romero, C. (2001). Extended lexicographic goal programming: a unifying approach. Omega, 29(1), 63-71.‏
Tehrani, R. & Nournakhsh, A. (2008). Advanced investment management. Tehran: Negahe Danesh. (in Persian)
Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2002). Multi‐criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review. Journal of MultiCriteria Decision Analysis, 11(4‐5), 167-186.