دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-200 
اثر پول هوشمند در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

صفحه 1-22

10.22059/jfr.2016.59614

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ نوشین رستمی عصر آّبادی؛ المیرا فهامی


مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز

صفحه 59-76

10.22059/jfr.2016.59620

فرخ برزیده؛ محمد کفاش پنجه شاهی؛ سیدمجید شریعت پناهی؛ محمد تقی تقوی فرد