دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، بهمن 1388 (تحقیقات مالی)