دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1388 (تحقیقات مالی)