بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت‌ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت‌ها، 57 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه‌ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت‌های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Relationship between Capital Structure and Accounting and Market Performance Assessment Companies Accepted in Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht
  • Mohsen Peykani
چکیده [English]

This study is to investigate the effect which capital structure has had on corporate performance using a data sample representing 0f 57 companies during 1381-1386.
In this study using from ROA and ROE sake two the accounting performance measure , also using from ratios TD/TA, TD/TE, TD/TC and LTD/TA title independent variable. In study using from tests K-S ,multiple R , t and Durbin Watson.
Results showed that a firm's capital structure had a significantly impact on the ROA and ROE.
Review the Relationship between Capital Structure and Accounting and Market Performance Assessment Companies Accepted in Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • ROA
  • ROE