تأثیر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ‌کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه سیستان بلوچستان

چکیده

یکی از بحث انگیزترین جنبه‌های بازار مالی، آزاد سازی بازار سرمایه است، البته نه آنچنان آزاد سازی که تابع مقررات شدید دولت باشد. بر مبنای تئوری‌های مالی دلایل متعددی وجود دارد که آزادی جریان‌های سرمایه می‌بایست به افزایش رشد اقتصادی منتهی شود. از طرف دیگر اقتصاد دانان معتقدند که هزینة آزادسازی بیشتر از منابع آن است. چنین تفکر جمعی در تعارض با دلایل علمی مبنی بر آزادسازی، رابطه بین سیاست آزادسازی بازار سرمایه ورشد اقتصادی را به نتیجه‌ای می‌رساند که در نهایت با ابهام همراه است بنابراین در آینده‌ می‌بایست بیشتر بر دلایل مستند و کمتر برنظریه اعتماد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Capital Market Liberalization on Economic Growth in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Mohammad Ezazi 2
چکیده [English]

One of the most controversial aspects of financial markets is capital market Liberalization of course not so liberalization under the rules of governmental severities.
Based on Financial Theories there are a number of reasons , that capital flows openness should lead to increases in economic growth. On the other hand most economists believe that the cost of openness outweigh the benefits , such conventional wisdom not withstanding empirical evidence of liberalization . A causal relation ship between capital market policy to economic growth turns out to be ambiguous at best . and in future , it should rely more on evidence and less on ideology

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital market
  • Consumption Volatility
  • economic growth
  • Liberalization