بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه پیام نور رشت

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. ‌یافته‌های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم‌چنان در کلیه مدل‌ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن‌چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Ownership Structure(mix and concentration) on Firm's Return and Value in the Tehran Stock Exchange(TSE)

نویسندگان [English]

  • Shapoor Mohammadi 1
  • Hasan Ghalibaf 2
  • Mehdi Meshki 3
1
2
3

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership concentration
  • Ownership Structure
  • panel data
  • Return