دوره و شماره: دوره 11، شماره 27، تیر 1388 (تحقیقات مالی) 
مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد