بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385-1381

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در طی سال‌های1381 الی 1385 با استفاده از مدل‌های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالی‌که بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به‌وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی است، در صورتی‌که در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در به‌وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Weekend Effect and Caparison of Individual and Legal Investor's Behavior During 1381-85 in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Eslami Bidgoli
  • Ahmad Nabizadeh
چکیده [English]

In this article using Autoregressive (AR), Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) Models we assess the weekend effect and also compare the trading patterns of individual and legal investors during 1381-1385 in Tehran stock exchange. Our findings suggest that weekend effect exists in Tehran stock exchanges which are in contrast with the observed effect in the other countries stock exchange. In other stock exchanges, one of the reasons for generating the weekend effect is individual trading patterns while in Tehran stock exchange it seems both of individual and legal investor's behaviors are the main reason for this effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Investors. JEL Classification: G12
  • Legal Investors
  • Seasonal Anomalies
  • Weekend Effect
  • 14