نمایه نویسندگان

ب

پ

 • پارسائیان، دکتر علی مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 125-144]
 • پارسائیان، دکتر علی مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی [دوره 4، شماره 13، 1378]
 • پارکر، جرج مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 125-144]
 • پاکر، جرج مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی [دوره 4، شماره 13، 1378]

ت

 • تلنگی، احمد مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 50-71]
 • تلنگی، احمد مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 4، شماره 13، 1378]

ج

ح

 • حیدری، امید پور الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله [دوره 4، شماره 14، 1378]
 • حیدری، امید پور الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله اوراق بهادار [دوره 4، شماره 13، 1378]

ص

 • صادقی، محمد مطالعات مالی : نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی (قسمت هفتم) [دوره 4، شماره 14، 1378]
 • صادقی، محمد مطالعات مالی : نگاهی دوباره نگاهی بر پایان نامه های تحصیلی(قسمت هفتم) [دوره 4، شماره 13، 1378]

ط

ن

ه

 • هیبتی، فرشاد ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 4، شماره 14، 1378]
 • هیبتی، فرشاد ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 4، شماره 13، 1378]