مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

نویسندگان

چکیده

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم محیطی، موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در دهه 1980 و 1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکت ها قرار گرفت. مدیریت ریسک می تواند همانند هر متغیر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد. شرکت هایی که بتوانند مسایل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند می توانند بر عوامل محیطی تسلط یابند. مدیریت برای افزایش ارزش شرکت می کوشد تا مجموع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آینده را به حداکثر برساند. تصمیمات مدیران شرکت ها بر افزایش یا کاهش ارزش های شرکت ها اثر تعیین کننده ای دارد. از این نظر، تصمیمات مدیران باید بگونه ای باشد تا ارزش شرکت به بالاترین حد ممکن خود برسد.
در این مقاله ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمان های مالی که بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت ها دارد به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management, Dimensions of Risk Management, Definition and Application in Financial Organizations

چکیده [English]

This article is Farsi translation of an article: Risk Dimensions, Risk Management and It's Application in Financial Institutions
"which was written by George Parker. This article introduces many aspects of risk management and the ways to manage and
control the interest rate risk, exchange rate risk and ... etc