شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان

نویسنده

چکیده

در این مقاله اجزاء یک سیستم مالی پیشرفته شامل مشارکت کنندگان در سیستم ‘ انواع اوراق بهادار ‘ انواع بازارها‘ تنظیم داد و ستد و مقررات حاکم بر سیستم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی دقیق و کاربردی تر موضوعات مطروحه نظام مالی کشور انگلستان مورد توجه قرار گرفته است و بازارهای مالی در این کشور شامل بازار پول‘ بازار اوراق قرضه و بازار سهام تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The goal of this article is to describe many aspects of British Financial Systems, such as, types of securities used, types o financial markets, the process of dealing and settling the transections, and the many aspects of financial regulations