موضوعات = 002. مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-148

10.22059/jfr.2016.59623

شکراله خواجوی؛ علی فعال قیومی


تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

دوره 17، شماره 2، مهر 1394، صفحه 377-392

10.22059/jfr.2015.57317

مهدی مشکی میاوقی؛ فرزاد ممی زاده


ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی

دوره 17، شماره 2، مهر 1394، صفحه 393-414

10.22059/jfr.2015.57318

محمدرضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عبدالحسین جعفرزاده


انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی و تأثیر آن بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-102

10.22059/jfr.2015.50707

سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ جواد نیک کار


بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 103-122

10.22059/jfr.2015.52759

سعید سعیدا اردکانی؛ آی ناز بهلکه؛ نگار میرزاد؛ طاهره السادات توسلی


محاسبۀ ریسک رویدادی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 345-358

10.22059/jfr.2014.50712

محمد علی کفایی؛ هادی رحمانی فضلی


بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-162

10.22059/jfr.2014.51845

محسن نظری؛ سعید شیرزادی؛ مصطفی قیافه داودی