پیش ‏بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران‌

چکیده

در این مطالعه مدلی برای پیش‏بینی ورشکستگی ارائه شده است که این پیش‏بینی در فاصله زمانی پنج سال قبل از وقوع ورشکستگی اتفاق می‏ افتد. در این مدل از نسبت‌های مالی الگوی آلتمن به همراه نسبت جاری استفاده شده است. برآورد مدل به سه روش مدل احتمال خطی، مدل لوجیت و مدل پروبیت صورت گرفته است. نمونه انتخابی برای برآورد مدل شامل 134 شرکت از بین شرکت‌های فعال در بورس در سال 1382 است. براساس اطلاعات سال 1382 مدل برآورد‌شده توانسته است با دقت 78‌درصد وضعیت شرکت‌های یادشده در سال 1387 را درست پیش ‏بینی کند. همچنین، نمونه دیگری برای استحکام نتایج انتخاب شده است که در این نمونه نیز بالاترین دقت مربوط به مدل لوجیت و 75‌درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Five-Year-Ahead Bankruptcy Prediction: the Case of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • Ahmad Asadzadeh 1
  • Alireza Jalili Marand 2
چکیده [English]

This study predicts corporate bankruptcy five years before its occurrence using financial ratios introduced in Altman’s z-score model and current ratio. Three estimation methods namely; liner probability, Logit and Probit models have chosen for model estimation. The sample contains 134 companies in Tehran Stock Exchange during 2003. The precision of prediction of the estimated models for the main sample is about 78 percent. The Logit model provides the most accurate of out-of-sample prediction, with 75 percent precision.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • Altman’s z-score model
  • Financial ratios
  • Logit, Probit