بررسی مقایسه‏ ای نقد‏شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت‏ های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر از یک‏سو به مقایسه نقد‏ شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی پرداخته شده و از سوی دیگر رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (به ‏منزله یکی از معیارهای طبقه ‏بندی سهام به رشدی و ارزشی) با نقدشوندگی آن بررسی و پژوهش شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی بازه زمانی 1381 تا 1390 بوده است. در این پژوهش به‏ منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی از روش آنالیز واریانس استفاده شده است. همچنین، به‏منظور مطالعه رابطه نوع سهام با میزان نقدشوندگی آن علاوه بر اینکه از مدل داده‏ های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم ‏یافته برآوردی استفاده شد، برای افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیه از مدل داده‏های تلفیقی پویا و روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم‏ یافته نیز کمک گرفته شد. یافته ‏های پژوهش نشان ‏دهنده وجود رابطه منفی و معنادار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز اندازه شرکت با میزان نقدشوندگی سهام است. بر این اساس، سهام رشدی (به‏ ویژه سهام رشدی کوچک) درجه نقد شوندگی و نسبت Q توبین بالاتری نسبت به سهام ارزشی دارد. نتایج همچنین نشان‏دهندة وجود تفاوت معنادار میزان نقدشوندگی و نسبت Q توبین بین دو نوع سهم فوق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison Liquidity and Tobin’s Q Ratio of Growth and Value stocks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki Miavaghi 1
  • Maryam Poormohamad Ziabari 2
1 عضو هیات علمی
چکیده [English]

This study examines the role of growth and value stocks in Liquidity and Tobin's Q ratio, and also the validity of claims existing difference between Tobin Q ratio of the two types of stocks in companies accepted in Tehran Stock Exchange has been examined. The study period is between the years 1381 to 1390. We use Pooled Panel-Data Regression and EGLS and GMM methodS to estimate the model parameters. Also for the validity of a significant difference between Liquidity and Tobin Q ratio of growth and value stocks, analysis of variance test has been used . This paper contains significant and consistent results. The results of testing hypotheses for each of the ten years and the pooled sample show that price-to-book ratio and Size are negatively related to Stocks liquidity. The results demonstrated that growth stocks (especially small growth stocks) have higher Liquidity degree and Tobin's Q ratio than value stocks. The results indicated a significant difference between Liquidity and Tobin's Q ratio between the two stocks types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value stocks
  • Growth stocks
  • liquidity
  • Tobin's Q ratio
  • Book-to-Market ratio