بررسی مقایسه ‏ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‏های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار‌ حسابداری‌ دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز‌و‌کارهای حاکمیت شرکتی بر شرکت‏های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1381 تا 1390 است. در این پژوهش ساز‌و‌کارهای حاکمیت شرکتی به‌منزله متغیرهای مستقل عبارت‌اند از درصد مالکیت نهادی، درصد تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیرموظف هیئت‌ ‏مدیره، درصد سهام آزاد شناور و نوع حسابرس شرکت و متغیر وابسته تعیین درمانده‌ بودن یا نبودن شرکت که بر‌اساس ماده 141 قانون تجارت مشخص شده است. برای آزمون فرضیه ‏های پژوهش از آزمون t مستقل در نرم ‏افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. نتایج نشان می‏ دهد که فقط در کل دوره پژوهش، پایین‌بودن درصد مدیران غیرموظف هیئت‌ مدیره در شرکت‏های درماندة مالی در مقایسه با شرکت‏های غیردرمانده مالی، یکی از دلایل درماندگی مالی شرکت‏های بررسی‌شده بوده است. در هیچ‌ یک از سال‏ های پژوهش، همچنین در کل دورة پژوهش، نوع حسابرس در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت‏ های بررسی‌شده موفق عمل نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparative investigation of corporate governance mechanisms in financial distressed and non financial distressed listed companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh 1
  • Shole Mansouri 2
چکیده [English]

The goal of this Thesis is to study the corporate governance mechanisms impacts on financial distressed and non financial distressed listed companies of Tehran Stock Exchange. This research population includes 118 companies of Tehran Stock exchange during 1381 to 1390. In this research, corporate governance mechanisms as independent variables are institutional ownership percent, ownership concentration percent, independent directors of board percent, percentage of free float stocks and company’s auditor independency situation. Control variables are size, operating profitability ratio, operating cash flows, debt and profitability ratios. Dependant variable of this research is to clarify the company’s financial distress or non financial distress which has been specified according to 141th act of business law. Research hypotheses are tested by independent t-test of sixth version of Eviews econometrics software. Results show that during research period in distressed companies, independent directors of board percent is lower and these companies have been encountered with distress. Furthermore, auditors independency situation have not been successful in any years of research nor during the whole period of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • financial distressed and non financial distressed companies
  • Independent t-test
  • Tehran Stock Exchange