کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63

10.22059/frj.2020.301393.1007015

شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار


عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61

10.22059/jfr.2017.206195.1006192

محمد علی دهقان دهنوی؛ اویس محرم اوغلی؛ محیا بائی


بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین

دوره 9، شماره 24، دی 1386

سید حسین سجادی؛ علیرضا جعفری