بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین

نویسندگان

چکیده

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش‌روی شرکت‌ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت‌های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌یی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست‌های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیک‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین اندازه‌ی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکت‌ها با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of SME's Capital Structure

چکیده [English]

Making decision about capital structure is one of the hardest and challengeable problems for the companies, and also it is the greatest importance decision about their permanence.
This paper investigates factors affecting capital structure among 70 samples of small business in Ahwaz.
Data was gathered from accounting evidences and data questioners. Parametric and nonparametric statistical techniques used for data analysis.
The results of research shows that, there is a relation between the size of company, the age of managers, the level of education, their priorities and the owner of the companies age with capital structure; priorities. But there is no relation between company age and the level of manager acquaintance with financial concepts with company capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Corporation age
  • Corporation size
  • Stockholder's an manager's age