بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی در کنار سایر عوامل مؤثر بر این رابطه در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر عوامل عبارتند از درصد سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی‌ها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت‌ها. جامعه‎‎ی آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 7 گروه صنعت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‎های رگرسیونی تلفیقی با اثرات ثابت در نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد؛ در سطح کل شرکت‌ها، تمام عوامل به جز درصد مالکیت نهادی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده‌اند. این در حالی است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکت‌ها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی، ساختار دارایی‌ها و اندازه شرکت؛ در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، ساختار دارایی‌ها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛ در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولات دارویی، نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Effective Factors on Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh1 Setayesh 1
  • Farhad Kashanipour 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this research is the investigation the relationship between the capital structure and institutional ownership mid to the other effective factors on this relation in Tehran Stock Exchange. The others factors include the percentage of stock dividend, profitability, business risk, assets structure, liquidity, growth, and company size. The statistical population of the research is 117 listed companies in TSE based on 7 industrial groups during 1383-1388. To testify of the research hypotheses applied pooled regression models with fixed effects by econometric software Eviews 6.
The findings indicate all factors except the percentage of institutional structure were the effective factors on the capital structure in the level of total companies. However, in chemical industry, the percentage of institutional structure, the percentage of stock dividend, business risk, liquidity, and company size; in food industry, assets structures, liquidity, and company size; in metal industry, the percentage of institutional structure, the percentage of stock dividend, business risk, assets structure, liquidity, and company size; in non-metallic mineral industry, liquidity; in tile industry, business risk, and liquidity, and in materials and pharmaceutical products industry, liquidity, and company size were effective on the capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Institutional Ownership
  • Pooled Regression with Fixed Effect and Tehran Stock Exchange