نوسان‏پذیری سود و تصمیم‏ها ساختار سرمایه با نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار علوم مالی، گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مالی، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط بین نوسان‏پذیری سود و تصمیمات ساختار سرمایه، از طریق رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری می‏باشد.
روش: از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۲ شرکت طی سال‏های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید و جهت بررسی اثر تعدیل‏گری درماندگی مالی، شرکت‏های نمونه به کمک مدل کاپلان زینگالس در دو گروه دسته‏بندی گردید. نوسان‏پذیری سود به کمک متغیرهای مشاهده‏پذیر ضریب پراکندگی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، ضریب پراکندگی نسبت سود علمیاتی به مجموع دارایی‏ها و انحراف معیار درصد تغییرات سود عملیاتی اندازه‏گیری شد و سنجش متغیر ساختار سرمایه از طریق نسبت‏های مجموع بدهی به مجموع دارایی، مجموع بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و مجموع بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت.
 یافته ها: پس از اطمینان از برازش مناسب الگوهای اندازه‏گیری و ساختاری پژوهش نتایج نشان داد نوسان‏پذیری سود بر تصمیمات ساختار سرمایه اثر معکوس و معنی‏دار دارد و درماندگی مالی بر ارتباط بین نوسان‏پذیری و ساختار سرمایه اثر معنی‏دار دارد. به گونه‏ای که شدت ارتباط این دو متغیر در گروه شرکت­های سالم قوی‏تر است.
نتیجه گیری: تأثیر نوسان‏پذیری سود بر تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‏های سالم قوی‏تر از شرکت‏های دارای محدودیت مالی می‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Earning Volatility and Capital Structure Decisions considering the Moderating Role of Financial Distress;A Structural Equations Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Gholamreza Mansourfar 2
  • Mortaza Ghasemzade 3
1 Assistant Prof., Accounting Department, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Prof., Accounting Department,Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 MSc. Student of Finance., Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of financial distress on the relationship between earning volatility and capital structure decisions using Structural Equations Modeling (SEM) Approach.
Methods: For this purpose, a sample of 82 companies were selected among the companies accepted by Tehran Stock Market between 2006 and 2017. To measure the moderating effect of financial distress, the sample companies were classified into two groups based on the KZ model. To measure the earning volatility, the researchers used observable variables such as coefficient of variation of ROE, coefficient of variation of OI divided by total assets and standard deviation of the percentage change in operating income. Also, we used three measures of total debt divided by total assets, total debt divided by book value of equity and total debt divided by market value of equity to measure the capital structure value.
Results: After ensuring the acceptable process of the research measurement and structural models, the results indicated that earning volatility has a significantly negative impact on capital structure decisions and financial distress significantly affect the relationship between earning volatility and capital structure. Moreover,such a relationship is proved stronger in the unconstrained companies group.
Conclusion: The effect of earning volatility on capital structure decisions is stronger in sound Companiescompared to  financially distressed holding Companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Earning volatility
  • Financial distress
  • Structural equations
اعتمادی، حسین؛ و منتظری، جواد (1392). بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأمید بر رقابت بازار تولید. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20 (3)، 26-1.
بدری، علی؛ و ایمنی­فر، محمد (1390). تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(30)، 58-37.
تهرانی، رضا؛ و حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان‏های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه‏گذاری و کم سرمایه‏گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 67-50.
حسنی، حسن؛ و پاک­مرام، عسگر (1396). عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت­ها با تأکید بر چرخه تجاری. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، 97-77.
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن؛ و رسولی، پیمان (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‏های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 372-353.
ستایش، محمدحسین؛ و جمال­پور، مظفر (1388). بررسی تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات. مطالعات حسابداری، 7 (25)، 146-127.
ستایش، محمدحسین؛ و کاشانی‏پور، فرهاد (۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، ۱۲ (۳۰)، ۷۴-۵۷.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ و بیات، فاطمه (1394). رابطه بین ویژگی‏های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت. فصلنامه پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(27)، 21-1.
سینایی، حسنعلی (1386). بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت‏ها بر چگونگی شکل‏گیری ساختار سرمایه شرکت‏های عضو بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 14(2)، 84-48.
قدیری‏مقدم، ابوالفضل؛ و اسدیان، فاطمه (1389). بررسی تأثیر ویژگی­های شرکت بر ساختار سرمایه. مجله توسعه و سرمایه، 3(5)، 30-1.
کردستانی، غلامرضا؛ و نجفی عمرانی، مظاهر (1387). بررسی عوامل تعیین­کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‏مراتبی. فصلنامه تحقیقات مالی، 10(25)، 90-73.
کرمی، غلامرضا؛ و شهابی، علیرضا (1395). مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش­های فرهنگی. فصلنامه تحقیقات مالی، 18 (3)، 562-541.
نصیرزاده، فرزانه؛ و مستقیمیان، علیرضا (1390). آزمون نظریه­های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله‏مراتبی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. نشریه پیشرفت­های حسابداری، 2 (2)، 185-133.
ولیزاده لاریجانی، اعظم؛ و اثنی­عشری، حمیده (1396). ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری. فصلنامه راهبر مدیریت مالی، 19 (4)، 92-69.
 
 
References
Badri, A., & Imanyfar, M. , (2010). A Decompositional Analysis of Capital Structure and Its Determinants: Evidences from Tehran Securities Exchange. Quarterly Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 8 (30), 37-58. (in Persian)
Barsotti, F. (2016). Optimal Capital Structure with Endogenous Bankruptcy: Payouts, Tax Benefits Asymmetry and Volatility Risk. Ph. D. Dissertation. University of Pisa.
Belkaoui, A. (1999). Capital structure: determination, evaluation, and accounting. Quorum Books.
Belkhir, M., Maghyereh, A., & B. Awartani. (2016). Institutions and Corporate Capital Structure in the MENA Region. Emerging Markets Review, 26, 99-129.
Berlekom, J. V., Bojmar, E. and J. Linnard. (2012). The Impact of Credit Ratings on Firm’s Capital Structure Decisions. A Study on the European Market. Degree project undergraduate level. Lund University, Department of business and Administration.
Bevan, A. A., & Danbolt, J. (2002). Capital structure and its determinants in the UK-a decompositional analysis. Applied Financial Economics, 12 (3), 159-170.
Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., and V. Maksimovic. (2001 ). Capital Structures in Developing Countries. The Journal of Finance, 56 (1), 87-130.
Cevheroglu, M. G., (2018). Determinant of Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Management and Sustainability, 8 (1), 1925-1933.
Chang, Ch., Lee, A. C. and Ch. F. Lee. (2009). Determinants of Capital Structure Choice: A Structural Equation Modeling Approach. The Quarterly Review of Economics and Finance, 4 (9), 197-213.
Chen, Ch., Huang, G, A., & Ranjini J. (2008). Trends in Earnings Volatility, Earnings quality and Idiosyncratic Return Volatility: Managerial Opportunism or Economic Activity. School of Accounting and Finance, University of Waterloo.
Chen, J., and Strange, R. (2005). The determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructuring, 38 (1), 11-35.
Crnigoj, M., & Mramor, D. (2009). Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms. Journal of Emerging Markets Finance & Trade, 45 (2), 98-119.
Danso, A., & Adomako, S. (2014). The financing behaviour of firms and financial crisis. Managerial Finance, 40 (12), 1159–1174.
Etemadi, H., & Montazeri, J. (2013). Reviewing Influential Factors on Capital Structure of Firms Listed in Tehran Security Exchange with Emphases on Production Market Competition. Quarterly Journal of Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (3) , 1-26. (In Persian)
Fama, E. F., & French, K, R. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, 15 (1), 1-33.
Francis, J. C. (1986). Investments: analysis and management. McGraw-Hill Companies.
Frank, M. Z. & V. K. Goyal. (2008). Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt. in B. Espen Eckbo (ed.) , Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, 2, Elsevier, Amsterdam.
Ghadiri, M., & Asadian, F. (2011). Evaluating the Effect of firm Characteristics on Capital Structure. Journal of Development and Capital, 3 (1), 155-176. (in Persian)
Gordon M. J. (1971). Towards Theory of Financial Distress. The Journal of Finance, 26 (2) ,74-56.
Hassani, H., & Pakmaram, A. (2017). Investigate the Factors Affecting the Company's Capital Structure with an Emphasis on the Business Cycle. Quarterly Journal of Financial Management Strategy, 1 (16),77-79. (in Persian)
Heidari, M., Ghaderi, B., & Rasouli, P. (2016). The Effect of Audit Quality on Agency Costs and Information Asymmetry: Structural Equation Modeling Approach. Quarterly Journal of Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (3), 353-372. (in Persian)
Hong, Z., & Z. X. Jason. (2006 ). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms. The British Accounting Review, 38 (3), 239-258.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3 (4), 305-360.
Kaplan, S. N., & L. Zingales. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?. The Quarterly Journal of Economics, 112 (1) , 169-215.
Karami, Gh., & Shahabi, A. (2016). Tax Policy Model Considering Cultural Values. Quarterly Journal of Financial Research, 18 (3), 541-562. (in Persian)
Kim, W. S., & Sorensen, E. H. (1986). Evidence of the Impact of the Agency Costs of Debt on Corporate Debt Policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21 (2), 131-144.
Kimiagari, A., & Einali,S. (2009). A Comprehensive Trend of Capital Structure Case Study of Companies Listed in TSE. Quarterly Journal of Financial Research, 9 (4), 91-108. (in Persian)
Korajczyk, R. A., & A. Levy. (2003). Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints. Journal of Financial Economics, 68 (1) , 75-109.
Kordestani, O., & Najafi, M. (2009) , Determinants of Debt Ratio: the Static Trade-off and Pecking Order Theories. Quarterly Journal of Financial Research, 9 (4), 73-90. (in Persian)
Larijani, A., & Esnaashari, H. (2018). Capital Structure and its Adjustment speed in Firm's Life Cycle and the Role of Profitability. Quarterly Journal of Financial Management Strategy, 5 (4), 69-92. (In Persian)
Lopes, N., Cerqueira, A., & Brandao, E. (2017). The Determinants of Capital Structure: impact of institutional determinants and subprime crisis. Faculty of economic, University of U. Porto.
Mahmud, M. (2003). The Relationship between Economics Growth and Capital Structure of Listed Companies: Evidence from Japan, Malaysia and Pakistan. Pakistan Development Review, 42 (4), 727-750.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48 (3), 261-297.
Mromar, D., & Lancarski, I. (2002). Traditional, Modern and New Approach to Finance. Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia.
Nasirzadeh, F., & Mostaghiman, A. (2011). Testing the Static Trade-off and Pecking Order Theories in Capital Structure of TSE Accepted Companies. Journal of Accounting Advances (J. A. A) , 2 (2), 133-158. (in Persian)
Pietro, F, D. , Sánchez, M, J. and Roldán, J, L. (2017). Regional development and capital structure of SMEs. Cuadernos de Gestión, 18 (1), 37-60.
Qiu, M., & La, B. (2010). Firm Characteristics as Determinants of Capital Structure in Australia. International Journal of the Economics of Business, 17 (3), 277-287.
Rajan, R. G., & L. Zingales, (1995). What Do We Now about Capital Structure: Some Evidence from International Data. Journal of Finance, 5 (50), 1421-1460.
Sanchez, C. P., & Monelos, P. and M. R. Lopez. (2013). A Parsimonious Model to Forecast Financial Distress, based on Audit Evidence. Contaduría y Administración, 58 (4), 151-173.
Sarlak, N., Faraji, O., & Bayat, F. (2015). The relation between firm financial characteristics and capital structure during the life cycle of the firm. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7 (27), 1-20. (in persian)
Setayesh, M., & Kashanipour, F. (2011 ). Investigating the Impact of the Effective Factors on Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Research, 12 (30), 57-74. (in Persian)
Sinaee, H. (2008). Review the Effect of Companies Internal Factors on Capital Structure of Firms Listed in Tehran Security Exchange. Quarterly Journal of Iranian Accounting and Auditing Review, 14 (48), 63-84. (In Persian)
Tehrani, R., & Hesarzade, R. (2009). The impact of free cash flows and financing constraints on over investment and low investment, Quarterly Journal of Accounting and Auditing Researches. 1 (3), 50-67 (in Persian)
Titman, S., & R. Wessels. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, 43 (1), 1-19.
Veni, P., kgti& Kinfe, Sh. (2018). Determinant of Capital Structure in Ethiopain Private Manufaturing Sector. International Journal of Academic Research and Development, 3 (2), 1231-1240.