تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

در این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار در قلمرو زمانی 1377 تا 1381 پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی بر 158 شرکت تولیدی از بین 252 شرکت تشکیل دهنده کل جامعه آماری در قلمرو زمانی تحقیق بوده است.نتایج تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادرا تهران عمدتا تابع متغیرهائی نظیر میزان دارائیهای ثابت شرکت (دارائیهائی که ارزش وثیقه داشته باشد) اندازه شرکت و سودآوری آن می باشد. نتایج این تحقیق اگر چه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی را تائید نمی کند اما به نظر میرسد شرکتهای عضو بورس تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز خود در عمل سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را طی می کنند مضافاٌ اینکه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابر این یافته های این تحقیق پیشی بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تائید اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تائید نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Existing empirical research on capital structure choice has been largely confined to the U.S. and a few other advanced economies. This study attempts to extend knowledge of corporate capital structure and its determinants in a less-developed economy namely, Iranian capital market. It utilizes accounting information for a sample of 158 listed Iranian non financial firms for the period 1998 through 2002. The primary objective of this study was to establish whether corporate capital structure in Iranian listed companies is related to factors similar to those appearing to influence the capital structure of U.S. and other developed countries’ firms. Results obtained here although inconsistent with central predictions of pecking order theory and asymmetric information hypothesis of financing choices but suggest that the optimal capital structure choice may be explained by three key factors such as tangibility, firm size and profitability. However, although results provide varying degrees of support for the static trade-off theory of capital structure choice, but anecdotal evidence suggest that Iranian listed companies practice pecking order behavior in reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Free Cash Flow Hypothesis
  • Pecking order Theory
  • Static Trade Off Theory
  • Tehran Stock Exchange