ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: واحدهای تجاری، اغلب، برای دستیابی به ترکیب بهینه در ساختار سرمایه خود با استراتژی‌های تأمین مالی متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. مسئله محوری، اثرگذاری تأمین مالی بر خصوصیت‌های بازار سرمایه، من‌جمله نقدشوندگی سهام است. این پژوهش، بررسی ارتباط ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را با تأکید بر نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله‌مراتبی مد نظر قرار داده است.
روش: نمونه آماری، 146 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بود که برای آزمون فرضیه‌ها از داده‌های این شرکت‌ها استفاده شد. روش آماری برای آزمون فرضیه‌ها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره بود.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه اول مبین آن است که با افزایش تأمین مالی از طریق اهرم مالی، درصد اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام به‌عنوان معیار نقدشوندگی افزایش و در نتیجه، نقدشوندگی سهام کاهش می‌یابد. همچنین رابطه معناداری بین تأمین مالی از طریق بدهی با سایر معیارهای نقدشوندگی سهام در آزمون فرضیه اول مشاهده نشد. نتایج سایر آزمون‌ها نیز ارتباط منفی بین تأمین مالی داخلی و خارجی با شاخص‌های نقدشوندگی را تأیید کردند؛ به‌طوری که شواهدی از شدت اثرگذاری معکوس تأمین مالی داخلی نسبت به تأمین مالی خارجی بر نقدشوندگی سهام به‌دست آمد که با نظریه سلسه‌مراتبی در تضاد است.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه‌های مطرح‌شده حمایت نمی‌کند و گویای این مطلب است که تصمیم‌های متفاوت تأمین مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر متفاوتی بر نقدشوندگی سهام و بالطبع، هزینه سرمایه شرکت‌ها نمی‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Capital Structure and Stock Liquidity: Experimental Test of the Trade-off Theory versus the Peeking Order Theory

نویسندگان [English]

  • Hirad Nazari 1
  • Mehdi Bozh Mehrani 2
  • Arash Tahriri 3
1 MSc. Student, Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Accounting, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The business entities face with the different financing strategies in their capital structure to achieve an optimal form. In today’s world, business entities are currently facing different financing strategies in their capital structure in order to achieve an optimal form. One of the main problems is the financing effect on the characteristics of the capital market such as the stock liquidity. Therefore, this research is aimed at investigating the relationship between the capital structure and the stock liquidity with an emphasis on the trade-off theory and the pecking order theory.
Methods: The data of 146 companies, which are members of the Tehran Stock Exchange, during the period of 2011-2016 have been used in order to test the hypotheses. And the multivariable regression analysis has been used to test the assumptions and the hypotheses.
Results: The results of the first hypothesis test show that the Bid-Ask prices increase as the liquidity measure and this in turn results in a decrease in the stock liquidity by increasing the financing via financial leverage. Meanwhile, the significant relationship between the debt financing and other stock liquidity measures was not observed in the first hypothesis test. The results of other tests were also approved, the negative relationship between internal and external financing and the liquidity measures. So, the tests provide evidence of the severity of the reverse effect of internal financing than the external financing on the stock liquidity which is inconsistent with the pecking order theory.
Conclusion: The results of the research indicate that different financing decisions in the Tehran Stock Exchange companies do not have significant effects on stock liquidity and, hence, the cost of corporate capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Capital structure
  • Trade-off Theory
  • Pecking order Theory
  • Stock liquidity
ابرزی، مهدی؛ صمدی، سعید؛ صفری، علی (1386). نقش گروه‌های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (2)، 3- 22.
احمدپور، احمد؛ باغبان، محسن (1393). بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی‌ها و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(14)، 61-77.
ایزدی‎نیا، ناصر؛ رحیمی دستجردی، محسن (1388). تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 136-161.
تهرانی، رضا؛ عبده تبریزی، حسین، جعفری سرشت، داود (1390). ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت‎های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 13(31)، 23-40.
خالقی مقدم، حمید؛ باغومیان، رافیک (1385). مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه. پیک نور، 5 (4)، 58- 84.
خشنود، مهدی؛ مهسا، فرخنده (1394). بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. چشمانداز مدیریت مالی، 5 (11)، 107-124.
خلیفه سلطانی، سید احمد؛ بهرامی، ماندانا (1391). رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقد شوندگی سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1(4)، 35- 53.
رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ رضاپور، نرگس (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 61(17)، 39-54.
عسگری، محمدرضا؛ کلهر، علی (1397). بررسی ارتباط بین سهم بازار با نقدینگی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت حسابداری، 4 (2)، 123- 130.
قائمی، محمدحسین؛ وطن‌پرست، محمدرضا (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(3)، 85-103.
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی عمران، مظاهر (1387). بررسی عوامل تعیین‎کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‎مراتبی. تحقیقات مالی، 10( 25)، 73- 90.
مرادزاده فرد، مهدی؛ ابوحمزه، مینا (1390). اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(32)، 73-102.
مهرانی، ساسان؛ رسائیان، امیر (1388). بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 1(1)، 217-230.
وهابی، لیلا (1390). بررسی رابطه نقدشوندگی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
یحیی‎زاده‎فر، محمود؛ شمس، شهاب‎الدین؛ لاریمی، سید جعفر (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12( 29)، 111-128.
 
References
Abrazi, M., Samadi, S., & Safari, A. (2007). The role of reference groups in encouraging individuals to invest in the stock market. Journal of Accounting and Auditing Review, 14(2), 3-22. (in Persian)
Ahmadpour, A., & Baghban, M. (2014). The Relation between Asset Liquidity and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, 4(2), 61-77. (in Persian)
Alfi, Sh., & Safarzadeh, M. H. (2016). Effect of Capital Structure and Liquidity on Firm Value. IJABER, 14(14), 10143-10153.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
Amihud, Y. and Mendelson, H. (1986). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics, 17(8), 223-249.
Amihud, Y., & Levi, Sh. (2018). The Effect of Stock Liquidity on the Firm's Investment and Production (August 20, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3183091 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3183091
Arabzadeh, M., & Maghaminejad, M. (2012). The Capital Structure and Liquidity on the Tehran Stock Exchange. American Journal of Scientific Research, 47, 69-78.
Asgari, M., Kalhor, A. (2018). Investigating the Relationship between Market Share and Stock Liquidity of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Management and Accounting Studies, 4(2), 123-130. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y. & Cheshmpanam, V. & Bahrami, T. (2014). Surveying of the Relationship between Corporate GovernanceMechanisms and Stock liquidity in Tehran Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting, 17, 39-48.
Bharath, S., Pasquariello, P., & Wu, G. (2008). Does Asymmetric Information Drive Capital Structure Decision? Oxford Journals, 22 (8), 3211-3243.
Booth, L. V. & Aivazian, A. K. & Demirguc & Maksimovic, V. (2001). Capital Structure in Developing Countries. The Journal of Finance, (1), 87-130.
Chordia, T. (2001). Market Liqidity and Trading Activity, Journal of Finance, 56(2), 501-530.
Damodaran, A. (2005). Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount, Stern School of Business. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=841484
Daniel, Ch. & Robert, F. & Philip, Gh. (2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures of trading activity. International Review of Financial Analysis, 19, 181–192.
Ezadneya, N., Rahimi Dastjerdi, M. (2009). The effect of capital structure on stock returns rate and earnings per share, Accounting and Audit Research, 1(3), 136-161. (in Persian)
Ferreira, M.A., & Vilela, A. (2004). Why do firms hold cash? Evidence feom EMU Countries. European Financial Management, 10(2), 295-319.
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2), 217–248.
Frieder, L., & Martell, R. )2006(. On capital structure and the liquidity of a firm’s stock, Working paper, Purdue University.
Ghaemi, M., Vatanparast, M (2005). Investigating the Role of Accounting Information in Reducing Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange, Accounting and Audit Research, 12(3), 85-103. (in Persian)
Hong, Z. & Jason, Z. X. (2006). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms. The British Accounting Review, 38, 239-258.
Jardin, Ph. (2005). Bankruptcy prediction and neural networks: the contribution of variable selection methods. MPRA Paper 44384, University Library of Munich, Germany.
Khaleghi Moghadam, H., Baghomeyan, R. (2006). Review of capital structure theories. Peak Light, 5(4), 58-82. (in Persian)
Khalifeh Soltani, S.A., Bahrami, M. (2012). The Relationship Between Changes in Capital Structure and Changes in Equity Liquidity. Journal of Empirical Research in Accounting, 1(4), 35-53. (in Persian)
Khoshnod, M., Farkhondeg, M. (2015). The Relationship between Stock Liquidity and Free Cash Flow in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, (11), 107-124. (in Persian)
Kordestani, Gh., Najafi Omran, M. (2008). Determinants of Debt Ratio: the Static Trade-off and Pecking Order Theories. Financial Research Journal, 9(4), 73-90. (in Persian)
Lesmond, D.A., O'Conner, P.F., & Senbet, L.W. (2008). Capital Structure and Equity Liquidity. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1107660.
Lipson, M., & Mortal, S. (2009). Liquidity and capital structure. Journal of Financial Markets, 12(4), 645–671.
Lipson, M.L., & Mortal, S. (2009). Liquidity and Capital structure. Journal of Financial Markets, 12(4), 611-644.
Longstaff, F.A. (2005). Asset Pricing In Markets with Illiquid Assets, University of California, Los Angeles - Finance Area; National Bureau of Economic Research (NBER). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=687298.
Marques M.O., & Santos, M.C. (2004). Capital Structure Policy and Determinants: Theory and Managerial Evidence. Working Paper, Department of Economy, University of Porto, Portugal. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=494143.
Mazur, K. (2007). The Determinant of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies. The Journal of International Advanced Economic Research, 13(4), 495-514.
Mehrani, S., Rasaeeyan, A. (2009). Investigating the Relationship between Stock Liquidity Criteria and Annual Stock Returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 1(1), 217-230. (in Persian)
Min, J. H., & Jeong, Ch. (2009). A binary classification method for bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications, 36(3), 5256–5263.
Modigliani F., & Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261-279.
Moradzadeh Fard,M., Aboohamzeh, M. (2010). The Effect of the Quality of Corporate Disclosure on Stock Liquidity by Tehran Stock Exchange (TSE) listed Companies, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 9(32),73-102. (in Persian)
Rahmani, A., Hosseini, S.A., & Rezapour, N. (2010). Institutional Ownership and Stock Liquidity: Evidence from Iran. Journal of Accounting and Auditing Review, 17(3), 39-54. (in Persian)
Ryan, H. (1996). The Use of Financial Ratios as Measures of Determinants of Risk in the Determination of the Bid-Ask Spread. Journal of Financial and Strategic Decisions, 16 (4), 33-40.
Shin, K. Sh., Lee, S. T., Kim, J.H. (2005). An application of support vector machines in bankruptcy prediction model. Expert Systems with Applications, 28(1), 127–135.
Tehrani, R., Abdeh Tabrizi, H., &Jafari Seresht, D. (2011). An Appraisal on the Effect of Share Issue Privatization on Tehran Stock Exchange Liquidity. Financial Research Journal, 13(31), 23-40. (in Persian)
Udomsirikul, P., Jumreornvong, S., & Jiraporn, P. (2011). Liquidity and Capital Structure: The Case of Thailand. Journal of Multinational Financial Management, 21(2), 106-117.
Vahabi, L. (2011). The Relationship between liquidity and Capital Structure in Tehran Stock Exchange. Thesis of MA in Islamic Azad University of Arak Branch. (in Persian)
Wasfi, A., & Haneen, H. (2016). The impact of capital structure on stock return: empirical evidence from amman stock exchange. International journal of business and social science, 7(9), 183-196.
Weston. J. F. (1955). Toward Theories of Financial Policy. Journal of Finance, 10(2), 107-120.
Yahyazadeh Far, M., Shams, SH., Larimi, S. J. (2010). The Relationship between liquidity and stocks return in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 12(29), 111-128. (in Persian)