ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه(مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران)

نویسندگان

چکیده

مسئله ساختار سرمایه از موضوعات بحث‌ برانگیز در حیطه مالیه شرکتی است. پژوهش‌گران مختلف با ارائه نظریات و تئوری‌های گوناگون، به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه‌ای هستند که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش آن را حداکثر کند. همگام با شکل‌‌گیری تئوری‌های جدید و معرفی متغیرهای تاثیرگذار، فقدان پژوهشی جامع که به طور همزمان به آزمون آخرین نظریات موجود بپردازد، احساس می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی دقیق و کامل ادبیات موضوع، متغیرهای اثرگذار شناسایی و با استفاده از الگوریتم کاهش داده Forward Stepwise و ابزارهای اقتصادسنجی، مدل مناسبی ارائه شود. بدین منظور با استفاده از تکنیک غربال‌گری، تعداد 78 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردید و اثرات متغیرهای ارائه شده در تئوری توزان، تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی، تئوری هزینه‌های نمایندگی و تئوری زمان‌سنجی بازار طی دوره 1380 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برای کل نمونه و هم‌چنین هر کدام از صنایع، مدل رگرسیونی که بهترین برازش را از داده‌های موجود به دست می‌دهد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Trend of Capital Structure Case Study of Companies Listed In TSE

چکیده [English]

Capital structure puzzle is a challenging issue in Corporate Finance.
Different researchers attempt to identify ways to determine optimized
capital structure which minimizes firm’s cost of capital and
maximizes its value, by proposing variety of theories. In line with
forming new theories and introducing determinant variables, the
absence of comprehensive research which simultaneously tests
existing theories is obvious. Considering the issue literature perfectly,
we attempt to identify introduced determinant variables and propose
appropriate model using Forward Stepwise Data Reduction Algorithm
and Econometrics tools. To achieve this objective, we select 78
Companies listed in Tehran Stock Exchange and consider the effects
of Trade-off theory, Pecking Order theory and Market Timing theory
from 1380 to 1384. Finally we propose a regression model which is
the best estimation of existing data for the whole instance and each
cluster of industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Market Timing Theory
  • Pecking order Theory
  • Trade off Theory