ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم‌های ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلگری اندازه شرکت‌ها، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، قدرت مدیرعامل و به‌کمک معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل اندازه‌گیری شد. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه‌مدت و اهرم بلندمدت، به‌عنوان نماینده‌های ساختار سرمایه بهره گرفته شد. فرضیه‌های پژوهش، بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت، طی دوره 8 ساله از سال 1390 تا 1397 و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند.
یافته‌ها: بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه‌مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه غیرخطی (U معکوس) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی (مثبت) معنادار وجود دارد. علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه‌مدت، رابطه غیرخطی (U شکل) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌هاست. همچنین، مدیران قدرتمند شرکت‌های بزرگ در تصمیم‌های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between CEO Power and Capital Structure: Emphasizing the Role of Firms Size

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Mehran Jahandoust Marghoub 2
  • Soraya Weysihesar 3
1 Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 MSc. Department of Accounting, KAR Higher Education Institute, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to investigate the relationship between CEO power and capital structure decisions with an emphasis on the moderating role of firms size in listed companies in Tehran Stock Exchange.
Methods: In order to achieve the research purpose, the power of the CEO has been measured using the principal component analysis method and using the CEO task duality criteria, CEO tenure and CEO ownership percentage. Also, benchmarks such as book value leverage, market value leverage, short-term leverage and long-term leverage were used as capital structure representatives. Research hypotheses based on a statistical sample consisting of 106 companies during an 8-year period from 2011 to 2018 were tested using multivariate regression models and panel data method
Results: In general, the results show that there is no significant nonlinear relationship between CEO power and book value leverage and short-term leverage. Also, there is a significant nonlinear (U inverse) relationship between CEO power and market value leverage, and there is a significant linear (positive) relationship between CEO power and long-term leverage. In addition, in large corporations, there is a significant nonlinear (U shape) relationship between CEO power and book value leverage, market value leverage and short-term leverage, and there is a significant nonlinear (U inverse) relationship between CEO power and long-term leverage.
Conclusion: The results showed that the power of the CEO is one of the factors influencing the capital structure of companies. In other words, the effect of the CEO's power on the lever is complex, and it is simply incorrect to state a simple linear relationship. Also, the size of the company affects the relationship between the power of the CEO and the capital structure. Thus, in general, the results indicate that the powerful executives of large corporations do not take the same approach in their financing decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Principal Component Analysis
  • Capital Structure
  • CEO Power
آقایی، محمدعلی؛ احمدیان، وحید؛ جهاز آتشی، اکبر (1393). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 6(22)، 175-212.
اسعدی، عبدالرضا؛ عباس‎زاده، محمد رضا (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‎های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 21(7)، 210-233.
پورقاز، عبدالوهاب؛ محمدی، امین (1390). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(12)، 111-130.
حجازی، رضوان؛ خادمی، صابر (1392). تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‎های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، 5(2)، 1-16.
حجازی، رضوان؛ یوسفی، علی (1397). رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 2(1)، 9-26.
خلیفه سلطانی، سید احمد؛ ساعدی، رحمان؛ اخلاقی، حسنعلی (1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت و ابزارهای راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت. فصلنامه حسابداری مالی، 4(16)، 112-135.
خواجوی، شکراالله؛ گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل (1393). بررسی رابطه بین ویژگی‎های هیئت‎مدیره و روش‎های تأمین مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (21)، 1-23.
خواجوی، شکرالله؛ حسینی، سید حسین (1389). بررسی رابطه حمایت سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، 2(1)، 67-84.
خواجوی، شکرالله؛ فتحعلی، اکرم؛ پورگودرزی، علیرضا (1397). مدیران ارشد شرکت‎های فعال در صنایع مختلف برای تأمین مالی سرمایه در گردش چه رویه‎ای را اتخاذ می‎کنند؟ تحقیقات مالی، 20(4)، 489-508.
ستایش، محمد حسین؛ کاشانی‎پور، فرهاد (1390). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(30)، 57-74.
سجادی، سید حسین؛ جعفری، علیرضا (1386). بررسی ساختار سرمایه شرکت‎های کوچک و کارآفرین. تحقیقات مالی، 9(24)، 33-56.
سینایی، حسنعلی (1386). بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت‎ها بر چگونگی شکل‎گیری ساختار سرمایه شرکت‎های عضو بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 14(48)، 63-84.
فتحی، سعید؛ ابزری، مهدی؛ حبیبی، سلماز (1393). فراتحلیل عوامل تعیین‎کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(4)، 55-74.
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی عمران، مظاهر (1387). بررسی عوامل تعیین‎کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی. تحقیقات مالی، 10(25)، 73-90.
نبیئی بروجنی، حسین؛ نوروزی، محمد (1394). بررسی عوامل تعیین‎کننده ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی. پژوهش حسابداری، 4(16)، 65-84.
 
References
Abu Mouamer, F.M. (2011). The determinants of capital structure of Palestine-listed companies. The Journal of Risk Finance, 12, 226-241.
Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403-1432.
Aghaei, M.A., Ahmadian, V., & Jahaz Atashi, A. (2014). Factors influencing capital structure in Iranian small and medium enterprises. Financial Accounting and Auditing Research, 6(22), 175-212. (in Persian)
Agustini, A. T. (2016). The Effect of Firm Size and Rate of Inflation on Cost of Capital: The Role of IFRS Adoption in the World. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 47-54.
Ahmed Sheikh, N., & Wang, Z. (2011). Determinants of capital structure. Managerial Finance, 37, 117-133.
Altman, E. I., Zhang, L., & Yen, J. (2007). Corporate financial distress diagnosis in China. Working paper. NY: New York University Salomon Center.
Asadi, A., & Abbaszadeh, M.R. (2014). An investigation of determinants of capital structure of affiliated and unaffiliated firms in Tehran Stock Exchange. Two Quarterly Monetary and Financial Economics (Former Knowledge and Development), 21(7), 210-233. (in Persian)
Balla, A., & Mateus, C. (2002). An Empirical Research on Capital Structure Choices. University of Pecs / Faculty Business and of Economics Working Paper, Hungary.
Berger, P. G., Ofek, E., & Yermack, D. L. (1997). Managerial entrenchment and capital structure decisions. Journal of Finance, 52(4), 1411-1438.
Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). The modern corporation and private property. Macmillan: New York.
Bevan, A., & Danbolt, J. (2002). Capital Structure and its Determinants in the UK: a Decompositional Analysis. Applied Financial Economics, 12, 159-170.
Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2001). Capital Structures in Developing Countries. The Journal of Finance, 56(1), 87-130.
Chao C.C., Hu M., Munir Q. & Li T., (2017). The impact of CEO power on corporate capital structure: New evidence from dynamic panel threshold analysis. International Review of Economics and Finance, doi: 10.1016/j.iref.2017.05.010.
Chintrakarn, P., Jiraporn, P., & Singh, M. (2014). Powerful CEOs and capital structure decisions: Evidence from the CEO pay slice (CPS). Applied Economics Letters, 21(8), 564-568.
Cole, R. (2008). What do we know about the capital structure of privately held firms? Evidence from the Surveys of Small Business Finance. online, http://www.ssrn.com.
Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does one size fit all? Journal of Financial Economics, 87(2), 329–356.
Cronqvist, H., Makhija, A. K., & Yonker, S. E. (2012). Behavioral consistency in corporate finance: CEO personal and corporate leverage. Journal of Financial Economics, 103(1), 20-40.
Eriotis, N., Vasiliou, D., & Ventoura-Neokosmidi, Z. (2007). How firm characteristics affect capital structure: an empirical study. Managerial Finance, 33(5), 321-331.
Fathi, S., Abzari, M., & Habibi, S. (2014). Determinants of Capital Structure: Meta-analysis. Asset Management & Financing, 2(4), 55-74. (in Persian)
Ferri, M. G., & Jones, W. H. (1979). Determinants of Financial Structure: a New Methodological Approach. The Journal of Finance, 34(3), 631-644.
Florackis, C., & Ozkan, A. (2009). Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the United Kingdom. Accounting & Finance, 49(3), 531-553.
Graham, J., Lemmon, M., & Schallheim, J. (1998). Debt, Leases, Taxes and the Endogeneity of Corporate Tax Status. Journal of Finance, 53, 131-162.
Harris, M., & Raviv, A. (1990). Capital structure and the informational role of debt. Journal of Finance, 45, 321–349.
Hejazi, R., & Khademi, S. (2013). The effect of economic factors and firm characteristics on the capital structure of listed companies in Tehran stock exchange (TSE). Financial Accounting Researches, 5(2), 1-16. (in Persian)
Hejazi, R., & Yousefi, A. (2018). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure. Journal of New Researches in Accounting & Auditing, 2(1), 9-26. (in Persian)
Hovakimian, A., Opler, T., & Titman, S. (2001). The Debt-Equity Choice. Journal of Financialand Quantitative Analysis, 36, 1-24.
Huang, S., & Song, F. (2002). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. Working Paper, The University of Hong Kong.
Islam, S. Z. & Khandaker, S. (2015). Firm leverage decisions: Does industry matter? North American Journal of Economics and Finance, 31, 94-107.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiraporn, P., Chintrakarn, P., & Liu, Y. (2012). Capital structure, CEO dominance, and corporate performance. Journal of Financial Services Research, 42(3), 139-158.
Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
Khajavi, SH., & Gorgani Firouzjah, A. (2014). Board of director's attitudes and financing methods relation of listed companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Researches, (21), 1-23. (in Persian)
Khajavi, SH., & Hosseini, S.H. (2010). Capital structure and political patronage in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Advances, 2(1), 67-84. (in Persian)
Khajavi, Sh., Fathali, A., & Pourgodarzi, A. (2018). Which Approach will be used by Company Managers of Various Industries in Working Capital Financing? Financial Research Journal, 20(4), 489-508. (in Persian)
Khalife Soltani, A., Saedi, R., & Akhlaghi, H. (2012). Investigating the impact of company-specific characteristics and corporate governance tools on capital structure using the Tobit model. Quarterly Financial Accounting, 4(16), 112-135. (in Persian)
Kolenikov, S., & Angeles, G., (2004). The Use of Discrete Data in PCA: Theory, Simulations, and Applications to Socioeconomic Indices. Working Paper. University of North Carolina at Chapel Hill.
Kordestani, Gh., & Najafi omran, M. (2008). Determinants of Debt Ratio: the Static Trade-off and Pecking Order Theories. Financial Research Journal, 10 (25), 73-90. (in Persian)
Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. (2016). Nonlinear Relationship between CEO Power and Capital Structure: Evidence from China's Listed SMEs. International Review of Economics and Finance, 47, 1-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2016.09.005.
Liu, Y., & Jiraporn, P. (2010). The effect of CEO power on bond ratings and yields. Journal of Empirical Finance, 17(4), 744-762.
Luo, Y. (2015). CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking. Journal of Economics and Business, 82, 3-16.
Mehran, H., Taggart, R.A., & Yermack, D. (1999). CEO ownership, leasing, and debt financing. Financial Management, 28(2). 5-14.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48(3), 261–297.
Morellec, E., Nikolov, B., & Schürhoff, N. (2012). Corporate governance and capital structure dynamics. Journal of Finance, 67(3), 803−848.
Nabiei Boroujeni, H., & Noroozi, M. (2015). The determinant factors of capital structure of companies listed in Tehran stock exchange using hierarchical theory. Research in Accounting and Auditing, 4(16), 65-84. (in Persian)
Panda, A. K., & Nanda, S. (2018). Working Capital Financing and Corporate Profitability of Indian Manufacturing Firms. Management Decision, 56(2), 441-457.
Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk-taking. Journal of Banking and Finance, 33(7), 1340-1350.
Pourghaz, A., & Mohammadi, A. (2011). A study of relationship between managers sources of power and personality characteristics of staff entrepreneurship. Public Management Researches, 4(12), 111-130. (in Persian)
Rajan, R., & Zingales, L. (1995). What Do Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, 50, 1421-1460.
Ruan, W., Tian, G., & Ma, S. (2011). Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 5(3), 73-92.
Sajadi, H., & Jafari, A. (2007). Analysis of SME's Capital Structure. Financial Research Journal, 9(24), 33-56. (in Persian)
Setayesh, M.H., & Kashanipour, F. (2011). Investigating the Impact of the Effective Factors on Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 12(30), 57-74. (in Persian)
Sinaei, H. (2007). Investigation of the effect of internal factors of companies on the formation of capital structure of Tehran Stock Exchange companies. Accounting and Auditing Review, 14(48), 63-84. (in Persian)
Sun, J., Ding, L., Guo, J. M., & Li, Y. (2015). Ownership, capital structure and financing decision: Evidence from the UK. British Accounting Review, 1-16. http://doi:10.1016/j.bar.2015.04.001 (Available online 2015).
Ting, H-I. (2013). CEO turnover and shareholder wealth: Evidence from CEO power in Taiwan. Journal of Business Research, 66(12), 2466-2472.
Um, T. (2001). Determination of Capital Structure and Prediction of Bankruptcy in Korea. Unpublished PhD thesis, Cornell University.
Veprauskaitė, E., & Adams, M. (2013). Do powerful chief executives influence the financial performance of UK firms? British Accounting Review, 45(3), 229-241.
Vo, X.V. (2016). Determinants of capital structure in emerging markets: Evidence from Vietnam. Research in International Business and Finance, 40, 105-113.
Warner, J. B. (1977). Bankruptcy Costs: Some Evidence. The Journal of Finance, 32(2), 337-347.
Wiwattanakantang, Y. (1999). An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms. Pacific-Basin Finance Journal, 7, 371-403.
Zwiebel, J. (1996). Dynamic capital structure under managerial entrenchment. American Economic Review, 86(5), 1197-1215.