دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-148 (بهار و تابستان)