بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجو دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه ارومیه، ایران

4 دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

طرفداران خصوصی‎سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت‎ها، ارتقای فضای کسب‎وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می‎شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده­های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎ها با به‎کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم­یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به‎عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم‎جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین­های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت‎ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effects of Ownership Structure on Firms Value: Evidence from Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Ahad Hoseini 2
  • Hasan Heidari 3
  • Ahmad Pouyanfar 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Student University of Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Urmia University, Iran
4 Ph.D.in Finance, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Privatization advocates believe that transfer to private sector increases firm’s performance and value, business environment, and therefore economic growth and welfare improves. In this research, by using the 70 accepted firms in the Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2009, we investigate the effect of firm’s ownership structure on their value by applying Generalized Method of Moments (GMM) and Generalized Least Squares (EGLS) methods of estimations. Ownership structure is divided into four categories including: state ownership, corporate ownership, institutional ownership and individual ownership. We use Tobin’s Q ratio as the value criterion. Kao cointegration test results confirm Long-run relationship among variables under investigation. Estimated results also show positive and significant effect of institutional and corporate ownership and don’t confirm the effect of individual ownership on firm’s value and confirm efficient monitoring hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure
  • Firm’s Value
  • generalized method of moments (GMM)
  • Estimated Generalized Least Squares (EGLS)