دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 149-288