ارزیابی مقایسه‎ای توانمندی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در تبیین ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله توان توضیح‎دهندگی نسبی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در رابطه با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‎شده و ارزش افزوده بازار، به‎عنوان معیارهای عملکرد اقتصادی و سود خالص و سود عملیاتی و جریان‎های نقدی عملیاتی نیز، مصادیق معیارهای عملکرد حسابداری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی هفتاد شرکت عضو نمونه در سال‎های 1379 تا 1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از توانمندی متفاوت سود خالص، سود عملیاتی، جریان‎های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده بازار در تبیین ارزش شرکت دارد؛ اما ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‎شده از چنین توانایی برخوردار نیستند. افزون‎بر این، از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین قدرت توضیح‎دهندگی است؛ اما به‎دلیل تنوع نتایج در شرایط مختلف مورد بررسی، در خصوص برتری معیارهای عملکرد حسابداری نسبت به یکدیگر نمی‎توان قاطعانه ابراز عقیده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Economic and Accounting Performance Measures Ability in Explaining Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Fereydun Rahnamay Roodposhti 1
  • Afsaneh Soroushyar 2
1 Full Prof. of Finance and Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Member of faculty, Dep. of Accounting, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this paper the ability of economic and accounting performance measures in explaining values of companies have been evaluated. Economic value added, refined economic value added and market value added are as economic performance measures and net income, operating income and operating cash flows is considered as accounting performance measures. In order to data analyzing and testing the search hypothesis, we use multiple regression analysis and financial information of 70 sample companies for the period of 2000 to 2008. The results indicate that the net income, operating income, operating cash flows and market value added have explanatory power for company value. But the economic value added and refined economic value added do not have such ability. Furthermore, market value added has the most explanatory power, but because of the variety in results, we cannot have a decisive opinion about the priority of accounting performance measures in relation to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Performance Measures
  • Economic Performance Measures
  • Market Value of Company