بررسی اثر چرخه ریاست جمهوری ایران بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه مدیریت بازرگانی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای مدیریت (گرایش سیاست‎گذاری در بخش عمومی)، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه چهارساله ریاست­ جمهوریِ ایران، بر بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت‌های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل‌های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته توانی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان رشد بازده سهام بورس تهران در سال اول از دوره ریاست جمهوری کاهش داشته، در سال دوم افزایش یافته، در سال سوم به اوج خود رسیده و در سال چهارم بار دیگر کاهش یافته ‌است که کاهش رشد بازده در سال اول دوره ریاست جمهوری، بیش از کاهش آن در سال چهارم بوده است. همچنین یافته‎ها نشان داد که میزان رشد بازده در سال‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران و کشورهای دیگر، متفاوت است و برای تبیین آن باید به ساختار سیاسی و چگونگی انتخاب نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری توجه کرد. این امر بیانگر نیاز اساسی به توسعه مدل‌های منطبق با ویژگی‌های سیستم سیاسی ـ مالی در ایران است. بهره‌گیری از چنین مدل‌هایی می‌تواند سرمایه‎گذاران را در اتخاذ تصمیم‎های به‎هنگام برای کسب بیشترین بازده از سرمایه‎گذاری‌ها یاری رساند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Presidential Cycle on Stock Market Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mohseni 1
  • Hosein Adousi 2
  • Hamzeh Khastar 3
  • Marjan Shabani 4
1 Assistant Prof. in Business Management, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 M.Sc. in Business Management (Finance), Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Public Policy, University of Tehran, Iran
4 M.Sc. in Public Administration (Human Resource), Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of four-year presidential cycle on the Stock Returns of listed companies in Tehran stock exchange. The study covers two periods of presidential elections between 2001 and 2009 during which the eighth and ninth cabinet rose to power in Islamic Republic of Iran. In order to identify the slightly relationships, we used ARCH, GARCH and EGARCH models. Finding shows that the growth of stock returns has reduced during the first year of presidency, increased in the second year and maximized in the third year. Finally it has reduced during the fourth year of presidency. Findings also show that the reduction in output growth in the first year of the presidency has been more than cut in its fourth year. To explain these differences we should consider the political structure and the way which candidates are selected for the presidency. This shows the need to develop models consistent with the characteristics of the political- financial system of Iran. Utilizing these models, Investors can make on time decisions to gain the maximum return on their investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TEDPIX
  • Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)
  • Election Cycles