محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکت‌های بورس تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه‌سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس تهران می‌پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می‌دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که بین داده‌های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده‌های حجم معاملات می‌توان برای پیش‌بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته‌ها به‎طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع‌تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می‌تواند همه معامله‌گران از جمله معامله‌گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Informational Content of Abnormal Trading Volume of Shares Listed at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Adbol Reza Talaneh 1
  • Mohammad Mahmoodi 1
  • Kaveh Sharafy 2
1 Ph.D. Accounting, Islamic Azad University, Firuzkouh, Iran
2 M.Sc. Management, Islamic Azad University, Firuzkouh, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the informational content of abnormal volume trading of shares listed at Tehran Stock Exchange (TSE) using an event study methodology. The results for a sample of 48 Iranian firms during 1385-1388 show that there are abnormal returns before and after the abnormal trading volume dates. Regression analysis also shows that there is a significant relationship between trading volume data and returns on days after the event date, meaning that future returns are predictable using trading volume data. These results provide directly evidence on informational content of abnormal trading volume and indirectly on inefficiency of TSE. Distributing trading volume data across the exchange can put traders with no insider information in a better informational position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insider Information
  • Abnormal Volume Trading
  • Abnormal Return
  • Event study