دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، شهریور 1390، صفحه 1-167 (تحقیقات مالی)