دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، اسفند 1390، صفحه 1-150 (تحقیقات مالی)