کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه‌ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در پژوهش حاضر از یک‌سو به مطالعه‌ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه‌ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. ‌یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده‌های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه‌ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه‌ای که نشان می‌دهد هیچ سهمی برای همیشه به‌عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی‌ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anatomy of Value and Growth Stocks Capital Gain Return and Dividend Yield in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Miavaghi 1
  • Farrokh Dehdar 2
1
2
چکیده [English]

This study examines the empirical validity of claims that value stocks (stocks with high ratios of book value to price) have higher average returns than growth stocks (stocks with low book-to-market ratios). The analyses are performed using data pertaining to 70 firms for the period 1381-1389 and used the Panel Data methodology.
This paper contains significant and consistent results. The results of testing hypotheses for each of the nine years and the pooled sample show that price-to-book ratio and Size are positively related to Stock Return. The results demonstrated that On average, growth stocks have higher Total Return than value stocks, and growth stocks (especially big growth stocks) also have higher average rates of
capital gain. The results also demonstrated that the average returns growth portfolios tend to fall in the years after portfolio formation. Conversely, average returns value portfolios tend to rise in the years after portfolio formation, as some value stocks restructure, their profitability improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth stocks
  • price-to-book ratio
  • Stock Return
  • Value stocks