تحلیل خطای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در اقتصاد ایران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد بوعلی سینا همدان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

این مقاله خطای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای این منظور، با استفاده از معادله‌ی رگرسیون و شاخص‌های آماری میانگین درصد خطا، جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا و ضرایب نابرابری تایل خطای پیش-بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش طی سال‌های 1350-1385 تحلیل می‌شود. از معادله‌ی تفکیک اجزاء خطا به‌منظور تحلیل منشأ خطای پیش‌بینی این درآمدهای مالیاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، به‌طور متوسط در طول دوره‌ی مورد بررسی برآورد مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر از حد واقعی(خوش‎بینانه) و برآورد مالیات بر اشخاص حقوقی پایین‌تر از حد واقعی (محافظه‌کارانه) بوده است. همچنین خطای پیش‌بینی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش به‌طورعمده از نوع غیرسیستماتیک و خطای پیش‌بینی مالیات بر ثروت بیشتر از نوع سیستماتیک بوده است. تحلیل مربوط به کارایی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، خطای پیش‎بینی هیچ‌یک از درآمدهای مالیاتی الگو و روند معنادارای در طول زمان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecast Error Analysis of State Tax Revenues in Iran

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Abbasian 1
  • Vahid Mahmoudi 2
  • Iman Shaker 3
چکیده [English]

In this paper, forecasting error for state tax revenues is assessed. For this purpose, using the regression equation, statistical index, and mean percent error, root mean square error, mean absolute percent error and error analysis of tile inequality coefficients are applied on anticipated revenue from taxes on legal entities, income taxes, wealth tax, taxes on imports and taxes on consumption and sales during the years from 1350 to 1385. The results show that over the time period in this research, estimated income tax, wealth tax, taxes on imports and taxes on consumption and sale exceed the actual (optimistic) and the estimated tax on juridical persons is lower than actual level respectively. Also, the anticipated tax of legal entities, income taxes, taxes on imports and taxes on consumption and sale have nonsystematic error and forecast error of wealth tax has been systematic. Efficiency analysis to predict shows that the error predicted none of the pattern and trend of tax revenues over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting Efficiency.
  • tax revenues
  • The Prediction Error
  • The Separation Error
  • Tile Inequality Coefficients