ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

جریان سرمایه صندوق‌ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق‌ها به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری احساسات بازار استفاده می‌شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. جریان سرمایه به 19 صندوق سرمایه‌گذاری در طول سال-های 1387 تا 1389، به‌صورت ماهانه و هفتگی، به سه بخش صدور، ابطال و خالص جریان تقسیم‌بندی شده است. در این پژوهش برای بررسی اثرات جاری متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون معمولی استفاده شده و برای تأثیر وقفه‌های پیشین، از روش خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بر اساس اطلاعات ماهانه، ارزش جاری صدور و خالص وجه نقد بر بازده بازار اثرگذار است، ولی بر اساس اطلاعات هفتگی تأثیری تأیید نشد. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بر اساس اطلاعات هفتگی، وقفه اول بازده بازار بر خالص وجه نقد مؤثر است. همچنین وقفه اول بازده بازار بر ارزش جاری صدور و وقفه دوم بازده بازار بر ارزش جاری ابطال اثرگذار است. اما بر اساس اطلاعات ماهانه، هیچ‌یک از وقفه‌ها توان توضیحی متغیرهای پژوهش را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual Funds Cash Flow and Market Return: Evidences from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi 1
  • Hossein Saeeidi Saeeidi 2
چکیده [English]

Issuance value, redemption value and net value of issuance and redemption of investment units is called cash flow to mutual funds. This cash flow to mutual funds is used as an investor sentiment index, when there is significant relationship between cash flow to mutual funds and market return. In this paper, relationship between these two items is to be evaluated. Monthly and weekly cash flow to 19 funds during 2008 to 2010 is considered. OLS used to assess the current relationship and for the lag relationship, VAR method is used. The results show that based on monthly data current issuance value affected the market return but weekly data doesn’t support it. On the basis of weekly data, first lag of market return affected net cash flow to mutual funds. However, first lag of market return affected current issuance value and the second lag of market return affected current redemption value. Based on monthly data, neither of market returns lags had the significant explanatory power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issuance Value
  • Mutual Funds
  • Redemption Value.