بررسی تأثیر مدیریت سود بر بازدهی بلندمدت عرضههای عمومی اولیه با استفاده از مدل سهعاملی فاما و فرنچ در بورساوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ¬ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت عرضه‎های اولیه سهام به عموم در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. بدین منظور عرضه‎های انجام شده طی سال‎های 1378 تا 1384 به‎عنوان نمونه انتخاب و بازدهی بلندمدت آن‎ها در یک دوره سه‎ساله پس از عرضه محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد، شرکت‎هایی که هنگام عرضه با استفاده از روش‎های مدیریت سود، سود خود را متورم نشان می‎دهند، نسبت به شرکت‎هایی که سود خود را واقع‎بینانه نشان می‎دهند، عملکرد بلندمدت ضعیف‎تری دارند، یافته‎های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earning Management & the Long-Run Market Performance of Initial Public Offerings: Evidences from Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Sadegh Sharif 1
  • Mohamad Akbarosadat 2
چکیده [English]

In this research, we investigate the influence of profit management on the long-term performance of IPOs in Tehran Stock Exchange. The IPOs in 1378 to 1384 are used as our sample and their long-term return in a three-year period after the IPO are calculated. We start calculating the return from the first day after the month in which the financial statement of IPO is published. Discretionary Current Accruals (DCA) is designated as profit management index. The results of this research show the long-term performance of the companies which manipulate their income by using profit management methods, when IPO is going to be done, is weaker than those which show their real income. This shows capital market is not efficient in realizing the real quality of income and stockholders simply believe the income published by the companies. The results are the same as researches in other capital markets of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calender Return
  • Discretionary Current Accruals (DCA)
  • Earning management
  • Initial Public Offerings (IPO)
  • Long-run Performance of Initial Public Offerings.