گروه‌بندی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ماتریس شبکه و مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از این روش با استفاده از نسبت پتانسیل مطلوب

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران،

3 کارشناس ¬ارشد، رشته مدیریت صنعتی"گرایش مالی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته‌ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می‎پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ـ ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی ـ تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه‌بندی شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده‌ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ـ ویتنی" استفاده شده است. به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن‌ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می‌شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Grouping of "Tose-e Melli Group Investment Company (TMGIC)" based on the Matrix Network and Compare the Performance of this Method Using the Upside Potential Ratio

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Mahmoud Firoozian 2
  • Leila Mohammadi 3
چکیده [English]

In the research we try to introduce “Network Matrix” in selecting optimizing Portfolio for Active Management in investment companies, to evaluating obtained Portfolio of this, with this aim that have high efficiency in relation to market Portfolio efficiency. First Matrix (Portfolio) is value-growth stocks that are classified by standards P/E and P/B and second Matrix (Portfolio) are an aggressive-defensive stocks that is planned by Rahnamaye roodposhti (2009) and is classified by Risk Systematic Standard (?). For calculating and evaluating of two Portfolio efficiency obtained from Network Matrix, we used upside potential ratio. For test of research hypothesis from text of Averages comparison with dependent sample t and “Mann-Whitney test” and for comparison of two Portfolios efficiency with regard to each other and also regard to market used Pierson Correlation Coefficient test. Finally the result of research indicates that Portfolio is not combined from Network Matrix with high efficiency in relation to Market index but we observed the significant positive correlation between two matrixes, but, second matrix indicates have high correlation in relation to market index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive Stocks
  • Defensive Stocks
  • Grid matrix
  • Neutral Stocks
  • Upside Potential Ratio.