دوره و شماره: دوره 12، شماره 29، مرداد 1389، صفحه 1-128 (تحقیقات مالی)