بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

3 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی محدث نوری

چکیده

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه‌گذاری وجود دارند. یکی از موضوع‎های اساسی در سرمایه‌گذاری میزان نقدشوندگی دارایی‎هاست؛ زیرا برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است به‎سرعت به منابع مالی سرمایه‌گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به‎وسیله‎ی سرمایه‌گذاران است.
در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به‎عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های سری زمانی به‎صورت سالانه جمع‎آوری شده و به‎وسیله‎ی نرم‌افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به‎عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا‌دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به‎دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این‎گونه سهام باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between liquidity and stocks return in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yahyazadeh Far 1
  • Shahabeddin Shams 2
  • Seiyed Jafar Larimi 3
چکیده [English]

Based on the extent and depth of the market, several investment tools exist. One of the most fundamental issues in investment is assets liquidity, because some of the investors may need their investment financial resources immediately. Also, Liquidity degree of stocks greatly depends on the volume of trades in stock exchange.
In this research, the relationship between stocks turnover rate as liquidity criteria and stocks rate of return in Tehran stocks exchange during 1381-1387 has been analyzed. Annual time-series data were collected and analyzed with panel data method using Eviews software. To do that, after testing the variables, size and B/M value entered the model as control variables. The results showed a positive and significant relationship between coefficient variables of liquidity and stocks rate of return. These results may refer to an increase in the attractiveness of liquidated stocks and also an increase in its demand.