بررسی تحلیلی اهمیت انحراف‎های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر خصوصیات مالی شرکت‎ها براین انحراف‎ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد بنگاه‎های اقتصادی به‎منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به‎شمار می‎آید و در صورتی‎که از معیارهای مناسب برای اندازه‎گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمی‎کند و تخصیص سرمایه به‎درستی صورت نمی‎گیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف‎های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‎عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل‎های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن‎ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت‎ها در اثر خالص انحراف‎های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان می‎دهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف‎های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی می‎کنند. همچنین بررسی‎ها نشان می‎دهد، سطح این انحراف‎ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهی‎های اسمی) ونسبت دارایی‎های واقعی (نسبت دارایی‎های ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical survey Of Inflation Distortions to Economic Value Added and the Firm’s Financial Characteristics

نویسندگان [English]

  • Ali Jahankhani 1
  • Jamshid Sohrabi 2
چکیده [English]

The performance valuation of the economic enterprise inorder to confidence of limited resources’ optimum allocation is important affaire and as long as it isn’t use of appropriate indicator for performance measurement and stock value of the firm its value not toward reale value and capital doesn’t allocate truly. This subject is more sensitivity in inflation condition. The goal of this research is, study of inflation distortion to economic value added (EVA) that is an indicator of the firm’s valuation and present adjusted models, compare unadjusted EVA to adjusted EVA and their components and examine inflation’s effect and financial characteristic on inflation net distortion. The results of our study that is estimated with use of paires test and panel data regression model show unadjusted EVA and its component has significant difference in compare to adjusted EVA and its component, and there is no reason to assume that upwards and downwards distortions are offsetting. Also level of the distortions will depend greatly on degree of leverage (Net Debt Ratio) and amount of real assets(Fix Asset Ratio) and inflation rate.