بررسی تأثیر متغیرهای مالی شرکت‎ها بر حجم معاملات آن‎ها در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران )

2 کارشناس ارشد حسابداری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت‎ها برحجم معاملات آن‎ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه‎بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت‎ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام.
در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته‎اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام
در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت‎ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل.
بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تأثیر می‎گذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به‎صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد می‎شود، سرمایه‎گذاران در هنگام تصمیم‎گیری برای سرمایه‎گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت‎ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study about influence of companies financial factors: on volume of them shares traded in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Talebniya 1
  • Mahmood Zare Nikoo Parvare Yazdi 2
چکیده [English]

the aim of this research is study about influence of companies financial factors on volume of them shares traded in Tehran stock exchange and classification of these financial factors on the basis of their effect on volume of shares traded. First, the relation of each above financial factors and “rial amount of trading volume” has studied separately. so it is used of correlation coefficient and lineal regression. financial factors with meaningful relation of “rial amount of trading volume” according to their preference, are: 1-EPS 2-DPS 3-level of liquidity 4-risk of shares in previous year 5- average of yield in last year 6-increasing of capital by companies 7-price trend in last year 8-price fluctuation in each year 9-yearly yield. At next stage, effect of financial factors on “rial amount of trading volume” in presence of other financial factors has studied by using “backward regression” to determine which financial factors can have more effect on volume of shares traded in stock exchange in presence of other financial factors. The results show that, Most effective financial factors are: 1-EPS 2- risk of shares in previous year 3- P/E 4-level of liquidity 5- yearly yield 6- price trend in last year.
By attention to result of this research financial factors influence on volume of shares traded in stock exchange (r2 =./4). But, this influence is not same between financial factors.
In all, suggest to investors in stock exchange that use from financial factors. Specially, use from EPS, DPS, P/E, level of liquidity, risk and yield of shares.