بررسی اثرات شخصیت سرمایه‎گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‎گذاری آن‎ها ‌در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده

یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران خطاهای ادراکی است که در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم‌گیری آن‎ها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه‌گذاران و ارتباط آن با شخصیت آن‎ها است. به ‌این منظور تعداد 200 نفر از سرمایه‌گذاران شرکت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه‌، به روش تصادفی انتخاب و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی تلاش شده است تا صحت فرضیه‌های مورد آزمون قرار گیرد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش دارای رابطه معناداری با شخصیت سرمایه‌گذاران است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین برون-گرایی و گشودگی با خطای پس ‌بینی و بیش اطمینانی، بین روان‌رنجوری با خطاهای تصادفی بودن، تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین وظیفه شناسی با خطای تصادفی بودن و بین گشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Rasol Sadi 1
  • Aryan Gholipour 2
  • Fattaneh Gholipour 3
چکیده [English]

One of the important factors in making financial decisions is perceptual biases. They influence decisions at the time of exchanging stocks. The present research means to identify these common biases among investors and show its relation with their personality. Doing this research, the statistic society is considered unlimited thus a random group of 200 investors from Tehran stock exchange has been selected. The required data was collected by questionnaire. We have tried to test the authenticity of our hypotheses by using SPSS16 software. The findings of the research reveal that there is a meaningful connection between these biases and investors’ personality. The findings indicate that there is a direct correlation between extroversion and openness to experience and the bias of hindsight and overconfidence, between neuroticism and randomness bias, escalation of commitment and availability bias. There is a negative correlation between conscientiousness and randomness biases, between openness to experience and the bias of availability.