دوره و شماره: دوره 10، شماره 26 - شماره پیاپی 151975، پاییز و زمستان 1387 (تحقیقات مالی)