دوره و شماره: دوره 10، شماره 26 - شماره پیاپی 151975، بهمن 1387 (تحقیقات مالی)